Inhoud sidebar1

Terug naar Index

Molen Grote Geert

Verkoop Grote Geert 1821

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Namenlijst.

Boerderij de Delthe.

Het Rechthuis te Onderdendam

Smeengheem Kantens.

Boerderij Ewkema

Tettema

Kerkhofje Menkeweer

Akkemaheerd te Stitswerd.(Nieuw)

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Frankemaheerd

Breedenborg

Fraamaheerd

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaag
Terug naar Index

sluitsteen schuur.

Azinga.
't Gebouws beleid door Nienoord Werkt have en oogst tot welstand voort Vond aan deez bergenheestergroen Dat beekje haar vervulling doen Als Jacob oud van heuvels hoog Langs dalen en kudden toog Zo heer ook telg en tent voor 't vee Erlangd bestendig Heyl en Vree.

 

Azinga.
Rasquert.
Gerestaureerd en staat op de monumentenlijst.

De oudste zoon van Reintje Symens, Simon Reintje Nienoord vestigde zich met echtgenote Antje Jans de Vries eerst in Rasquert, waar dd. 22-05-1797 de boerderij "Azinga werd gekocht. "Azinga" bestaat ook nu nog, het is een boerenplaats met ruim 92 jukken lands, waarvan 55 jukken bij huis en 37 jukken onbehuisd, vroeger het Oldenbergsterland geheten. (zie ook Grote Geert Kantens)

"Azinga van achter gezien""Koopakte 22-05-1797 Azinga "


1797
Jan van Bolhuis Richter uit naam van het volk der rechtstoel van Rasquert cum Annexis, Betuige met deesen openen verzeegelden Brieven dat persoonlijk voor mij Gecompareerd zijn de E. Harke Everts en Martjen Ennes Ehelieden woonachtig ten Rasquert, welke verklaarden heden vast en onherroepelijk verkocht en reeds overgedragen te hebben aan de E. Sijmen Reintjes en Antjen Jans Ehelieden welke mee compareerde en deesen koop accepteerden en kunnen verkoperen boerenplaatsen, met alles wat aan de behuizingen aard, spijker en nagelvast is, met deuren, vensteren steen vermuurd en onvermuurd met hagen geboomten en plantagien, met de beklemminen van Twee en Negentig, jukken land, doende jaarlijks op midwinteren verschijnende in ganere een zumma van f430=36=2, aan diverse Eijgenaren tot huizen staande en gelegen te Rasquert, met alle derzelven lusten en lasten hierop zijnde of komende, alles zoo en in dier voegen, alsdoor den verkoperen is bewoomd en gebruikt geweest en enigsinds kan worden verdedigd en zulks verkogt voor een zumma van dertien duizend Car. gulden / zegge 13000 guldens, van welken koopschapspenningen de verkopers bekenden reeds de kopers ontvangen te hebben den zumma van Negen Duisend en Zeven honderd en vijtig guldens, doende daar voor bij desen dus ......... Quiteren en Belovende de Kopers de resteerende Kooppenningen ten Zumma van Drie Duisend twee honderd en vijftig gulden op maaij 1798 te betalen, waarmeeden het geheden koopschap, als dan zijn voldan Blijvende ........... middelts het verkochten verkopers Eijgenaren aan onverlaten goed, het dat het geheelen Koopschadt ............ Kost ........ en schadeloos Geld zal zijn voldaan en betaald, Stellenden de verkopers voor den en onbewaarde leverantien. !797 Leverantien van het verkogten, als meeden om het zelve te hoeden wagten en waaren voor alle achienen en aanspraken, welke voor date deses daar op mochten zijn gemaakt En den kopers voor de prompte voldoeninge deses restanten kooppenningen wederzijds alle kunnen reeds hebbende en verkrijgende goederen geene Eyent tot Onderpand. Dezelve kan dienen Einde aan alle Hoog en lagen rechten en gerichten submiteerende.. met afstan aan alle Exceptien desen Eenigsinds Contrasierenden. In waarheits oirkonde en wetenis hebben ik Richter opgemeld deesen vertekend en met het aanhangen van mijn zegel bevestigd te Rasquert den 22 maaij 1797.

"Naamsverklaring Asega of Azinga"