Mail Duurt Nienoord
Terug naar indexpagina

Molen Grote Geert


Rijksarchief Groningen akte nr: 42

Op heden den Twaalfden February achttienhonderd een en twintig des avonds te Zes
Uuren ten huize van den Herbergier Jan Menke Feringa te Onderdendam. Zijn voor ons
ondergetekende Hr Hendrik Willem Hoving Openbaar Notaris residerende te Onderdendam
Gemeente Bedum Canton Middelstum, Kwartier Appingedam
Provincie Groningen en in tegenwoordigheid van nagenoemde en mede ondertekende
getuigen. Gecompareerd Sijmon Reintjes Nienoort, landbouwer, woonachtig
te Rasquert, Gemeente Baflo Canton Winsum Kwartier en provincie voorgeschreven
en Jan Rijkels Pelmolenaar woonachtig te Kantens, Gemeente van dien
naam Canton Middelstum opgemeld, de welke hebben verklaard, zoo door middel
van advertentie in de Groninger en Provinciale couranten als door aanslag biljetten
genoegzaam te hebben doen bekend maken voornemens te zijn heden avond ter
plaats en uur voorschreven te doen veilen en indien daartoe termen zijn te verkoopen.
Eene kapitale, nieuw gebouwde Pelmolen getekend nummer 3, als mede een
nieuw gebouwde behuizinge en ruime schuur voorzien van Paarden en Koetsstallingen
getekend nummer 2 met de beklemmingen van het erf op de grond,
waarop het een en andere mede is staande doende jaarlijks op Mei verschijnende
aan de Heer H.L.Wychgel van Lellens tot huur Zes Guldens vijftig cents hebbende
tot naaste zwetten ten oosten het trekpad ten zuiden Frans Lammeris en de
weduwe Bolderwijn Elving ten westen de straat en ten noorden Cornelis Derks
Knol, wijders de vaste beklemmingen van vijf grazen bouwland, bezaaid voor het
grootste gedeelte met gerst doende Jaarlijks mede aan den Heer H.L.Wychgel
van Lellens op midwinter tot vaste huur vijftien guldens belendende ten oosten
Hindrik Jacobs Bulthuis ten Zuiden Jan Derks Wildersma en Pieter Reinders ter
Berg ten westen Hindrik Jacobs Bulthuis en ten noorden de laan of uitstraat van
denzelfden Hindrik Jacobs Bulthuis alles staande en gelegen te Cantens Canton
Middelstum en bij de vier koperen in eigendom wordende bewoond en gebruikt.Tot
voorwaarden van welke verkoop de comparanten aan ons Notaris hebben opgegeven
de volgende artikelen.
Artikel Één . In den verkoop zullen niet begrepen zijn meubelen vee of boeren
gereedschappen, maar alleen de pelmolen wordt verkocht met al de gereedschappen
daarbij voorhanden, de behuizingen en schuur met alles wat daar aan aard,
spijker en nagelvast wordt gevonden, met losse breden en betijlings en het land
zoo groot en kleingoed en kwaad, als in zijn einden en zwetten is gelegen zonder
daarop de maat te gedogen of voor mistellinge van zwetten geschonden te willen
zijn alles met derzelver Rijks, Gemeente Plaatselijk en alle andere lasten, servituten
en zwarigheden genoemd of ongenoemd zigtbare of onzigtbare zonder eenige
uitzondering in voegens en in dien staat als zich bevindt en met bewijzen van
aankomst en wettig bezit kan worden verdedigd, zonder daaromtrent eenig verhaal
tegen de verkoperen te hebben. De koper zal mede in huur en voor de prijs
waarvoor de verkoperen van de pastory te Cantens nog voor den tijd van vier jaren,
van Gregory aanstaande tot Gregory achtienhonderd vijfentwintig’s jaar voor een
prijs van TweeHonderd twee en dertig guldens van lasten verpligt zijn over te neemen.
Zes grazen groenland te Cantens gelegen en alles onder dezelfde verplichtingen
waar toe de verkoperen als de tegenwoordige huurderen invoegen breder
vermeld en omschreven bij het Proces-Verbaal van verhuring voor ons notaris en
getuigen den vijftienden january achtienhonderd negentien gepasseerd, behoorlijk
geregistreerd gebonden zijn.
De opgemelde Pelmolen is gewaarborgd bij de sociëteit te Rotterdam opgerigt voor
een som van Zestien Duizend Guldens ingevallen van brand.
Artikel Twee . De aanvaardinge zal plaats moeten hebben van het land op Gregory
en van de Pelmolen en de behuizinge op den eersten mei beide aanstaande terwijl
de belastingen van het gekochte worden geheven voor rekening van de koper zullen
worden gehouden te zijn ingegaan met den eersten january dezes jaars .
Artikel Drie . De koop schats penningen zullen moeten worden betaald in goed
gangbare klinkende muntspeciën, volgens Koers en waarde van heden in twee
egale termijnen , de eene halfscheid op den eersten mei eerst komende en de
wederhelft op den eersten mei achttienhonderd Twee-en-Twintig telkens zonder interest.
Artikel Vier . Tot aan den dag de volledige betalinge toe zal het verkochte speciaal
ten behoeve van de verkoperen bij privilegie ten dien einde en presselijk voor behouden
verbonden blijven als naar de Wet.
Artikel Vijf . Bij gebreken van te betalen op de bepaalde termijnen en volgens deze
conditiën zal ook de toeslag geen dadelijk effect of eigendoms overgang ten gevolge
hebben maar zal het verkochte dadelijk wederom op schade en bate van den
nalatigen koper, na eenvoudig voorafgegaan vruchteloos commandement tot betaling
kunnen herveild en verkocht in zijne tegenwoordigheid of hij daartoe behoorlijk
geroepen zijnde.
Artikel Zes . De titels of bewijzen van aankomst en wettig bezit, voor zoo verrede
verkopen en die zullen verklaren in handen te hebben Zullen aan den Koper worden
overgegeven bij de geheele voldoening de kooppenningen.
Artikel Zeven . De koper zal ten alle tijde door de verkoperen zoo in las van evietie
als andersinds worden gevrijwaard als naar de wet.
Artikel Acht . De kosten van verkoop, wegens bekendmakingen in de courant,
aanslagbiljetten, opmaken van het Proces Verbaal, registratie, regtzegels, grosse
en expeditie, beneven het salaris van den Notaris over deze verkoop staande zullen
inwendig tien dagen na den dag van verkoop voor het geheel door den koper ten
bedrage van, behalven het regt van registratie, een procento voor alle andere kosten
betaald moeten worden ten kantore van gezegden Notaris op eene simpele nota of
kwitancie. De Rijks en bods gelden mits gaders de kosten van vertering in de
verkoop kamer voorvallende blijven voor rekening van de verkoperen. Hierop
regenreerden de comparanten tot de veiling en verkoop zelve over-te-gaan. Waarop
wij Notaris aan de gegadigden hebben voorgelelezen den ophef van dit Proces
Verbaal met de voorwaarden van verkoop en dat als toen voorgeschrevene goederen
diverse malen geveild was is eindelijk daarvan hoogste en laatste bieder geweest
en tot koper verklaard Freerk Jans Mulder van beroep Pelmolenaar woonachtig te
Kloosterbuuren voor de som van vijftienduizend vijfhonderd guldens, die zulks heeft
aangenomen onder de lasten bedingen en bezwaren hier bovenstaande uitgedrukt.
Van al het welk dit Procesverbaal is opgemaakt en voorgelezen.
Gedaan en geparafeerd, dag,mnd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid
van Geert Arents Wiel en jakob Huizings beide respectivelijk Deurwaarders bij de rechtbank
eersten aanleg Appingendam woonachtend de eerste te Kantens en de laatste genoemde
, Cantons, middelstum als getuigen die deze nevens de partijen en notaris hebben getekend.

S.R.Nienoort.   J.Rijkels.            F.J.Mulder.         G.A.Wiel.  J.Huizings.  H.W.Hoving. 
Eigenaar    mede eigenaar    Nieuwe eigenaar      Getuigen   Getuigen     Notaris

Verplichte familienaam

Symon Reintjes heeft ± 1811 de door Napoleon verplichte familienaam Nienoort aangenomen
(later Nienoord) naar aanleiding van zijn boerderij Nienoord te Toornwerd
Ook bezat hij de boerderij Azinga te Rasquert waar later zijn dochter Stijntje Symons Nienoord
woonde die huwde met Jan Rijkels. (zie ook de nog aanwezige gevelsteen in de achterkant
van de schuur tegenover Nr 26 aan de Meijmaweg te Rasquert)